Novinky


Rekapitulácia prvého roka riešenia projektu

14.12.2020

O začiatku riešenia projektu sme informovali na webových stránkach hlavného riešiteľa projektu. Ďalšie informácie budú následne zverejňované priebežne. V súčasnosti sa pripravuje samostatný server s novou, k tomu určenou doménou, ktorá bude korešpondovať s pripravovanou špeciálnou súťažou pre študentov. Tento webový portál bude slúžiť na prezentáciu výsledkov tohto projektu, štúdium záujemcov o problematiku Internetu vecí, vzájomnú výmenu informácií, skúseností, či na odbornú diskusiu.

Jednotliví riešitelia identifikovali teoretické aj praktické časti svojich vyučovaných predmetov kde je vhodné, či možné doplniť problematiku Internetu vecí a zatraktívniť tým vyučovanie pre študentov. Následne po overení týchto návrhov budú pracovať na konkrétnej aplikácii do predmetov. Je overovaná aj možnosť zavedenia nových predmetov, ktoré by sa výlučne zaoberali iba problematikou Internetu vecí. Niektoré doterajšie predmety bude zrejme možné po týchto úpravách zlúčiť. Tieto prvé poznatky, či predpoklady bude nutné v ďalšom období výskumu potvrdiť.

Bola zvolená a následne je overovaná možná hardvérová a softvérová podpora jednotlivých predmetov z hľadiska začlenenia Internetu vecí do výučby. K tomu boli z rozpočtu projektu zabezpečené prvé zariadenia, či senzory, ktoré sa javia ako vhodné na využitie v jednotlivých predmetoch. Ich reálna vhodnosť je v súčasnosti skúmaná a potrvá celý školský rok. Na základe získaných výsledkov bude následne definitívne stanovené čo a ako sa použije a bude zabezpečený primeraný počet týchto prostriedkov potrebných pre vyučovanie, priebežné aj záverečné projekty, výskum, pripravovaný workshop, špecializovanú súťaž a pod.

Je možné konštatovať, že aj napriek ťažkostiam spôsobeným epidemiologickou situáciou, sa nám podarilo dobre zvládnuť začiatok riešenia tohto projektu a splniť úlohy stanovené pre prvý rok riešenia.

Internet vecí v záverečných prácach a publikačných výstupoch

2.11.2020

Značná časť priebežných, bakalárskych aj diplomových prác v tomto roku bola zadaná do problematiky tohto projektu, čím dosiahneme väčšie zapojenie sa študentov do riešenia jeho čiastkových úloh. Taktiež niektoré záverečné práce študentov Rozširujúceho štúdia sme tento rok zamerali do problematiky Internetu vecí a vyučovania tejto problematiky na stredných, či základných školách.

Niektoré publikačné výstupy riešiteľského kolektívu v tomto roku sú už zamerané taktiež do problematiky tohto projektu.

Overovanie prvých zámerov

1.10.2020

Na základe vykonávanej analýzy stavu problematiky Internetu vecí a jej čo možno najefektívnejšieho začlenenia do výučby, boli stanovené úlohy na overenie vhodnosti hardvérovej a softvérovej podpory na tento účel. Toto overenie prebieha v teraz prebiehajúcom zimnom a následne i letnom semestri podľa jednotlivých predmetov a možností vyučujúcich. Na základe týchto výsledkov budú prijaté závery o vhodnosti, prípadne nevhodnosti, zamýšľaného využitia hardvéru a softvéru tak, aby sme v nasledujúcich rokoch pre projekt efektívne objednávali iba overené prostriedky. Následne bude riešená edukačná a metodická podpora upravených, či novo zavedených predmetov.

Spoločné pracovné stretnutie riešiteľov projektu

9.9.2020

Celé doterajšie obdobie riešenia projektu v tomto roku bolo poznačené nepriaznivou epidemiologickou situáciou, čo sťažovalo tímovú prácu na projekte. I napriek tomu sa podarilo uskutočniť spoločné konzultačné stretnutie riešiteľského kolektívu dňa 9. 9. 2020 v priestoroch Katedry informatiky, Katolíckej univerzity v Ružomberku. Stretnutia sa zúčastnili aj riešitelia zo spolupracujúceho pracoviska Žilinskej univerzity.

Boli stanovené a upresnené úlohy pre tento aj nasledujúce roky, harmonogram ich plnenia, finančné zabezpečenie projektu, spôsob efektívnej spolupráce a prebehla aj výmena skúseností medzi jednotlivými členmi riešiteľského kolektívu aj medzi pracoviskami.

Objednanie prvých hardvérových vzoriek

1.7.2020

Boli objednané prvé hardvérové časti - vzorky, ktoré riešitelia identifikovali ako perspektívne pre využitie vo vyučovacom procese. Následne sa nimi bude riešiteľský kolektív oboznamovať bližšie a pripraví zámer ich možného využitia najmä z pohľadu praktických zamestnaní, samostatných cvičných, záverečných a kvalifikačných prác.