Webový portál projektu

Komplexná inovácia a edukačná podpora predmetov študijného programu "Učiteľstvo informatiky" so začlenením problematiky "Internetu vecí"

KEGA projekt č. 008KU-4/2020 na roky 2020-2022
Katedra informatiky, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok

Project web portal

Comprehensive Innovation and Educational Support of Study Program "Teaching Informatics" with the "Internet of Things"

The KEGA Project No. 008KU-4/2020 for the years 2020-2022
Department of Informatics, Faculty of Education, Catholic University, Ružomberok

Pre využívanie všetkých služieb tohto webového portálu je nutné sa zaregistrovať!

To use all the services of this web portal, you must register!

O projekte
klikni
About Project
click
Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je:

 • inovovať a modernizovať predmety súčasného študijného programu "Učiteľstvo informatiky" pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia so zahrnutím problematiky "Internetu vecí" naprieč celým obsahom štúdia a s orientáciou na prax, čím sa dosiahne zatraktívnenie tohto štúdia a lepšie uplatnenie jeho absolventov.

Čiastkovými cieľmi na podporu hlavného cieľa sú:

 • analýza súčasného stavu sledovanej problematiky doma i v zahraničí a možností jej ďalšieho vývoja,
 • analýza možností efektívneho začlenenia problematiky "Internetu vecí" do vzdelávania s ohľadom na čo najužšie prepojenie s praxou a podporu tvorivého riešenia problémov a výziev,
 • návrh a spracovanie edukačnej a metodickej podpory pre inovovaný študijný program (e-learning, vysokoškolská učebnica, webový portál, ...),
 • návrh, obsahové spracovanie a pilotné odskúšanie inovovaného programu pre Rozširujúce štúdium učiteľov informatiky z praxe so začlenením problematiky "Internetu vecí" v súlade s inovovaným študijným programom "Učiteľstvo informatiky",
 • návrh, obsahové spracovanie a pilotné odskúšanie programu pre "Univerzitu tretieho veku" so začlenením problematiky "Internetu vecí" v súlade s inovovaným študijným programom "Učiteľstvo informatiky",
 • príprava a realizácia workshopu pre študentov VŠ k problematike "Internetu vecí" a využitia v praxi,
 • príprava a realizácia špeciálnej teoreticko-praktickej súťaže pre študentov škôl v tvorivom riešení daných problémov a výziev s využitím "Internetu vecí v praxi",
 • zapojenie študentov prezenčného, diaľkového a rozširujúceho štúdia do riešenia čiastkových problémov projektu formou bakalárskych, diplomových a záverečných prác.
Výstupy projektu napomôžu lepšej pripravenosti nielen učiteľov informatiky, ich žiakov a študentov pre úspešné uplatnenie sa v dynamicky sa rozvíjajúcej digitálnej spoločnosti 21. storočia, kde sa vyžaduje najmä kreativita, analytické myslenie a tvorivé praktické kooperatívne riešenie nových neznámych problémov.
The aim of project

The main goal of the project is:

 • to innovate and modernize the subjects of the current "Computer Science Teaching" curriculum for the 1st and 2nd level of higher education, including the "Internet of Things" issue across the whole of the study and practice-oriented, thus making this study more attractive and better applied by its graduates.

Sub-goals to support the main goal are:

 • analysis of the current state of the monitored issue at home and abroad and the possibility of its further development,
 • analyzing the possibilities of effectively integrating the "Internet of Things" issue into education, with the closest link to practice and supporting creative solutions to problems and challenges,
 • design and elaboration of educational and methodological support for innovated study program (e-learning, university textbook, web portal, ...),
 • proposal, content processing and pilot testing of an innovated program for the extension of informatics teachers with the inclusion of "Internet of Things" in accordance with the innovated study program "Teaching Informatics",
 • design, content processing and pilot testing of the program for "University of the Third Age" with the inclusion of the issue of "Internet of Things" in accordance with the innovated study program "Teaching Informatics",
 • preparation and implementation of a workshop for university students on the issue of "Internet of Things" and use in practice,
 • preparation and implementation of a special theoretical-practical competition for school students in the creative solution of given problems and challenges using the "Internet of Things in Practice",
 • involvement of full-time, distance and extension students in solving partial project problems in the form of bachelor's, master's and final theses.
The project's outputs will help to improve the readiness of informatics not only teachers, their pupils and students to succeed in a dynamically developing 21st century digital society, where creativity, analytical thinking and creative practical cooperative solutions to new unknown problems are required.
Riešiteľský kolektív

Katolícka univerzita v Ružomberku

 • Vedúci projektu
 • doc. Ing. Igor Černák, PhD.
 • Zástupca vedúceho projektu
 • doc. Ing. Ján Pillár, PhD.
 • Členovia riešiteľského kolektívu
 • PaedDr. Michal Rojček, Ph.D.
 • Ing. Jana Jacková, PhD.
 • doc. Ing. Michal Jenčo, PhD.

Žilinská univerzita v Žiline

 • Zodpovedný riešiteľ spolupracujúceho pracoviska
 • doc. Ing. Bc. Daša Tichá, PhD.
 • Členovia riešiteľského kolektívu
 • Ing. Darina Jarinová, PhD.
 • Ing. Alžbeta Kanáliková, PhD.
Research teams

Catholic University in Ružomberok

 • Project leader
 • doc. Ing. Igor Černák, PhD.
 • Deputy Project Manager
 • doc. Ing. Ján Pillár, PhD.
 • Co-researchers
 • PaedDr. Michal Rojček, Ph.D.
 • Ing. Jana Jacková, PhD.
 • doc. Ing. Michal Jenčo, PhD.

University of Žilina in Žilina

 • Responsible solver cooperating workplace
 • doc. Ing. Bc. Daša Tichá, PhD.
 • Co-researchers
 • Ing. Darina Jarinová, PhD.
 • Ing. Alžbeta Kanáliková, PhD.
Posledná novinka
Ukončenie a schválenie výsledkov projektu
1.9.2023

Po úspešnej záverečnej obhajobe výsledkov nášho projektu, aj na úrovni KEGA došlo ku kontrole a analýze toho čo bolo vrámci projektu vykonané a všetky závery a výstupy projektu boli schválené. Tým došlo k jeho definitívnemu úspešnému ukončeniu.

Končí sa jedna etapa našej práce, ktorá nám umožnila priniesť študentom zaujímavú problematiku Internetu vecí do viacerých predmetov, skvalitniť a zatraktívniť vyučovanie a lepšie ich pripraviť do praktického života.

Poďakovanie patrí všetkým učiteľom z KU aj ŽU, ktorí sa na projekte podieľali, všetkým študentom, ktorí prispeli svojimi záverečnými prácami, či prácami vrámci nami organizovanej súťaže. Veríme, že to bude prínosom v ich ďalšom rozvoji.

K výsledkom nášho projektu patrí aj vznik a rozvoj tohto webového portálu. Množstvo materiálov, návodov, písomných príprav a informácií, ktoré tu v priebehu troch rokov pribudlo, bude aj naďalej slúžiť všetkým nasledovníkom a záujemcom o túto rozvíjajúcu sa problematiku a veríme, že veľa toho ešte pribudne.

Najnovšie študijné materiály
Diskusné fórum