PODMIENKY POUŽÍVANIA PORTÁLU


Poskytovanie služieb a registrácia používateľov

Tento webový portál poskytuje svoje služby výlučne na študijné účely všetkým záujemcom bez rozdielu. Využívanie niektorých služieb je však podmienené registráciou používateľa. Ihneď po úspešnom zaregistrovaní sa má prihlásený používateľ prístup ku všetkých publikovaným článkom, návodom, komentárom, či odkazom, vrátane možnosti pridávania komentárov a diskusných príspevkov. Taktiež si môže pre svoju osobnú potrebu sťahovať do svojho počítača k tomu určené materiály. V prípade záujmu o publikovanie vlastných študijných materiálov a informácií (a ďalšie dodatočné práva) je potrebné o to požiadať pomocou kontaktného formulára. Používateľmi publikované informácie sú zverejňované dobrovoľne, pre všetkých zaregistrovaných používateľov tohto portálu a bez akejkoľvek úhrady. Každý autor je osobne zodpovedný za ich obsah, formu, či právne vysporiadanie.

Pri využívaní všetkých služieb je každý používateľ povinný zachovávať zákony Slovenskej republiky a zaužívané písané aj nepísané pravidlá slušnosti, zdvorilosti a vzájomného rešpektovania názorov. Využívanie všetkých informácií, materiálov, návodov a podobne je povolené iba pre súkromné študijné účely a s odkazom na pôvodný zdroj. Použitie na iné účely musí byť vopred písomne schválené prevádzkovateľom tohto portálu.

V prípade porušenia niektorej zo stanovených podmienok bude danému používateľovi okamžite zablokovaný prístup na portál, prípadne bude postúpený príslušnému orgánu na trestnoprávne riešenie.

Námety smerujúce k zlepšeniu funkčnosti tohto webového portálu, či upozornenia na chyby, či nedostatky sú vítané.

Zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu osobných údajov, ktoré spracúva.

Registráciou na tomto portáli používateľ súhlasí so všetkými podmienkami využívania portálu a dobrovoľne odovzdáva požadované osobné údaje prevádzkovateľovi za účelom skvalitnenia jeho služieb. Kedykoľvek môže požadovať od prevádzkovateľa odstránenie všetkých poskytnutých osobných údajov a odstránenie zo zoznamu používateľov portálu.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje manuálne alebo za využitia elektronických informačných systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné opatrenia nielen technického ale aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.

Akékoľvek porušenie týchto zásad ľubovoľným používateľom, alebo otázky súvisiace s ochranou osobných údajov, môže každý používateľ zasielať prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára.