Novinky


Nový akademický rok po novom

20.9.2021

Začíname nový akademický rok 2021-2022 a po prvý krát bude prebiehať aj s novými zmenami naprieč všetkými našimi študijnými programami.

V súlade s cieľmi, ktoré sme si stanovili v našom projekte KEGA, zavádzame nové predmety o Internete vecí do bakalárskeho aj magisterského štúdia, rozširujúceho štúdia učiteľov z praxe, či Univerzity tretieho veku. Naši študenti obohatia nielen svoje vedomosti ale získajú aj praktické skúsenosti z problematiky Internetu vecí. Súčasne v niektorých už zabehnutých predmetoch táto problematika pribudne.

Tešíme sa, že budeme môcť našim študentom priblížiť najmodernejšie trendy Internetu vecí a tým ich lepšie pripraviť pre ich ďalší profesijný i osobný život. 

Po ukončení tohto akademického roka zhodnotíme všetky plusy a mínusy, klady a nedostatky pilotnej výučby Internetu vecí a v prípade potreby predmety doladíme k prospechu ich absolventov.

Úspešný polrok

1.7.2021

Ani sme sa nenazdali a polovicu roka máme za sebou. Je príjemné konštatovať, že všetky úlohy stanovené na tento rok, priebežne plníme.

Zmeny, ktoré sme navrhli v inovovanom študijnom programe boli schválené vedeckou radou školy a tak od nového školského roka ich budeme môcť prvý krát vyskúšať.

Rovnako tu na našom portáli nám utešene pribúdajú edukačné a metodické materiály zamerané na Internet vecí. Všetky využijeme v nových a inovovaných predmetoch.

Nový program pre Univerzitu tretieho veku je tiež spracovaný a schválený, takže ho tiež prvý krát vyskúšame. Veríme, že sa bude záujemcom páčiť. Rovnako inovovaný študijný program pre študentov Rozširujúceho štúdia.

V súčasnosti usilovne pracujeme na príprave Workshopu k Internetu vecí, ktorý by sa mal konať 8.12.2021 v priestoroch Katedry informatiky v Ružomberku. S ním je spojená súčasne aj príprava Špecializovanej súťaže pre študentov, ktorá nás bude čakať v závere letného semestra (máj, resp. jún 2022).

Zadania projektových, či rôznych záverečných prác taktiež prispejú k naplneniu tohtoročných cieľov projektu. Okrem nich jednotliví riešitelia priebežne pracujú na prezentácii nášho projektu formou odborných a vedeckých publikácií.

Na plnenie úloh projektu nám aj na tento rok boli pridelené obmedzené financie, z ktorých sme už stihli objednať potrebné prostriedky na všetky popísané aktivity. Veríme, že všetko včas príde a využijeme to už v zimnom semestri.

Dobrý stav plnenia projektu v prvom polroku sme zhodnotili  aj na online stretnutí obidvoch pracovísk KU + ŽU v utorok 29.6.2021.

Online stretnutie riešiteľského kolektívu

6.5.2021

Dnes 6.5.2021 sa uskutočnilo online stretnutie nášho riešiteľského kolektívu cez MS Teams. Zúčastnili sa ho riešitelia z KU aj ŽU.

Na stretnutí boli objasnené všetky úlohy na tento rok (celkom 9 úloh), aktuálny stav ich plnenia, kto ktorú úlohu plní a zodpovedný riešiteľ za plnenie každej úlohy. Bol objasnený účel a využívanie webového portálu UNIoT.sk. Na napĺňaní portálu študijnými a metodickými materiálmi sa majú podieľať všetci riešitelia z obidvoch pracovísk. 

Bol objasnený zámer na vykonanie Workshopu a Špeciálnej súťaže pre študentov (december 2021, resp. máj-jún 2022). K tomu každé pracovisko pripraví 2-4 členné tímy študentov, ktoré sa týchto aktivít zúčastnia. Jednotlivé tímy budú viesť ako tútori-konzultanti členovia riešiteľského kolektívu z príslušných pracovísk. Návrhy na program, aktivity, či osoby, ktoré by chceli-mali na Workshope vystúpiť je treba posielať čo najskôr doc. Pillárovi.

Priebežné, projektové, cvičné, seminárne, či záverečné práce študentov je potrebné smerovať do problematiky Internetu vecí. Toto je možné výhodne spojiť s pripravovaným workshopom a následnou špeciálnou súťažou.

Očakáva sa, že na plnení úloh publikačnej činnosti a popularizácie projektu sa budú podieľať všetci riešitelia - minimálne jedným hodnotným príspevkom za rok, najlepšie 100% zameraným k problematike projektu.

Účastníci stretnutia sa dohodli, že sa budú takto online stretávať asi raz mesačne. Najbližšie stretnutie bude v júni, termín upresní vedúci projektu.

V súčasnosti všetky úlohy, ktoré sú stanovené na tento rok našim projektom plníme. Je potrebné však myslieť dopredu, keďže hodnotenie za tento rok píšeme už začiatkom novembra.


Návrh nových a upravovaných študijných predmetov

15.3.2021

Riešiteľský tím nášho KEGA projektu usilovne pracuje na priebežnom plnení úloh, ktoré sme si stanovili na tento kalendárny rok.

V súčasnosti už spoľahlivo beží webový portál projektu UNIoT.sk a pribudli sem prvé študijné a metodické materiály. Keďže viacerí študenti spracovávajú svoje záverečné práce na témy úzko súvisiace s Internetom vecí, môžeme očakávať, že aj oni prispejú, po ich dokončení, k postupnému skvalitňovaniu študijných materiálov.

Keďže máme záujem o zatraktívnenie a skvalitnenie štúdia, boli pripravené návrhy na nové moderné predmety, ktoré by sa priamo zaoberali problematikou Internetu vecí:

Návrh nových predmetov k IV.png

Úpravy obsahu doterajších predmetov by sa mali dotknúť najmä predmetov: Webový dizajn, Programovanie, Umelá inteligencia a neurónové siete, Princípy počítačov, Základy elektrotechniky, Architektúry počítačových systémov, Pedagogický softvér, Databázové systémy, Počítačové siete a pod. Úpravy musia priniesť do týchto predmetov, z pohľadu študentov, jednoduchšie uchopiteľné témy, ktoré pomôžu k zvládnutiu stanovenej problematiky a súčasne ju priblížia bežnému životu.


Čo nás čaká v roku 2021?

8.2.2021

Rok ubehol ako voda a máme tu rok 2021 a s ním aj nové úlohy, ktoré je potrebné splniť v našom projekte KEGA.

Na to, aby sme na koniec tohto roka mohli konštatovať, že sme všetky ciele, ktoré sme si v projekte stanovili, splnili, boli určené čiastkové úlohy, termíny ich splnenia aj zodpovedné osoby. 

Ide o tieto úlohy:

- zakúpiť doménu UNIoT.sk a hosting pre projekt, všetko nainštalovať a odskúšať - do 28.2. - Pillár
- začať napĺňať webový portál projektu edukačnými a metodickými materiálmi - od 1.3. - všetci
- určiť predmety, ktoré sa doplnia o IoT - do 15.3. - Černák
- určiť predmety o IoT, ktoré sa novo zavedú - do 15.3. - Černák
- spracovať ILP na upravované aj nové predmety, určiť potrebný hardvér a softvér - do 30.4. - vybraní učitelia
- spracovať/upraviť elektronické kurzy nových/upravovaných predmetov v Moodle - do 30.9. - vybraní učitelia
- pripraviť sa na pilotné odskúšanie upravených a nových predmetov - do 15.9. - vybraní učitelia
- upraviť program RŠ a pripraviť sa na jeho pilotné odskúšanie - do 15.9. - Jacková
- upraviť program UTV a pripraviť sa na jeho pilotné odskúšanie - do 15.9. - Pillár
- pripraviť program Workshopu - do 30.9. - Pillár
- pripraviť návrhy projektov pre študentov na riešenie v rámci výučby predmetov - do 31.10. - vybraní učitelia
- pripraviť zámer na spracovanie VŠ učebnice + autorský kolektív - do 31.3. - Černák

Ako je vidieť, ide o náročné úlohy, ktoré na seba nadväzujú, či spolu nejako súvisia. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité tento časový harmonogram dodržiavať. Veríme, že sa nám to podarí a úspešne zavŕšime druhý rok riešenia tohto dôležitého výskumného projektu, ktorý prinesie záujemcom o štúdium u nás zaujímavejší a atraktívnejší obsah štúdia a po jeho absolvovaní vysnívané uplatnenie v praxi.

O priebehu riešenia projektu Vás budeme priebežne informovať.